Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZZÉTÉTELI LISTA

INTÉZMÉNY NEVE

BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

INTÉZMÉNY TÍPUSA

KÉTNYELVŰ NEMZETISÉGI NEVELÉS OKTATÁS

CÍME, ELÉRHETŐSÉGE

4136 KÖRÖSSZAKÁL PIAC TÉR 3.

E-MAIL: szakal.iskola@gmail.com

web: www.szakaliskola.eoldal.hu

tel: 06/54/435052

OM AZONOSÍTÓ

201146

FENNTARÓ

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

5700 GYULA EMINESCU U. 1.

TEL.06/66/463951

E-MAIL: atru@globonet.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE

2007.SZEPTEMBER 01.

 

 

név beosztás
SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ IGAZGATÓ
GYŐRI ZOLTÁN IGAZGATÓ HELYETTES
PÁLFI SÁNDORNÉ TAGÓVODA VEZETŐ KÖRÖSSZAKÁL
GYŐRINÉ MOKRÁN ILONA TAGÓVODA VEZETŐ KÖRÖSNAGYHARSÁNY
KAKÓCZ ZSOLTNÉ TAGÓVODA VEZETŐ BEDŐ
   

 

 

INTÉZMÉNY DOLGOZÓI:   49 FŐ

PEDAGÓGUSOK SZÁMA:    28  FŐ

EBBŐL-

FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG (tanító)

7

FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG ( TANÁR)

14

FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG ( ÓVODAPEDAGÓGUS)

6

EGYETEMI VÉGZETTSÉG ( TANÁR)

4

KÖZOKTATÁS VEZETŐI VÉGZETTSÉG

2

SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ

3

TELJES MUNKAIDŐS

19

RÉSZMUNKAIDŐS

1

ÓRAADÓ

8

KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐ

TANFELÜGYELŐ

2

2

 

NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ:  10 FŐ

EBBŐL:

gyógypedagógus

1  ( Ped.Szakszolgálattól)

gyógypedagógiai asszisztens

1

gazdasági vezető

1

iskolatitkár

1

takarító

5

karbantartó

1

 

konyhai dolgozók:   5  fő

élelmezésvezető

1

szakács

2

konyhalány

2

 

TAGINTÉZÉNY

CSOPORT VAGY OSZTÁLY

PEDAGÓGUSOK

GYERMEKLÉTSZÁM

KÖRÖSSZAKÁL SZÉKHELYINTÉZMÉNY

001 telephely

1.OSZTÁLY

Rózsa Viktorné

Turiné Boncza Éva

Ferencz Vilmos

Répási István

5FŐ

 

2.OSZTÁLY

TURINÉ BONCZA ÉVA

 

Nagy Gizella

Rózsa Viktorné

Máthé Dénesné

Ferencz Vilmos

Répási István

6FŐ

 

 

3.OSZTÁLY

 

 

 

 

 

 

 

 

4.osztály

Máthé Dénesné

TURINÉ BONCZA ÉVA NAGY GIZELLA

Nagy Gizella

Zsurka Sándorné

Ferencz Vilmos

 

 

 

Zsurka Sándorné

Gurbai Jánosné

Nagy Gizella

Turiné Boncza Éva

Diószegi Ferenc

Bukáné Marosán Ilona

Ferencz Vilmos

7 FŐ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 fő

 

5. OSZTÁY

NAGY GIZELLA

GURBAI JÁNOSNÉ  MONOK SÁNDOR BUKÁNÉ MAROSÁN ILONA 

GYŐRINÉ MOKRÁN ILONA

HOLLÓ KINGA  DIÓSZEGI FERENC

Ferencz Vilmos

Puskás László

Zsurka Sándorné

OLGA BIRZEANU

RÉPÁSI ISTVÁN

11 FŐ

 

6. OSZTÁLY

GURBAI JÁNOSNÉ

NAGY GIZELLA

  MONOK SÁNDOR BUKÁNÉ MAROSÁN ILONA

HOLLÓ KINGA  DIÓSZEGI FERENC

Ferencz Vilmos

Puskás László

OLGA BIRZEANU

RÉPÁSI ISTVÁN

7FŐ

 

7. OSZTÁLY

Győriné Mokrán Ilona

 

MONOK SÁNDOR

NAGY GIZELLA

GURBAI JÁNOSNÉ   BUKÁNÉ MAROSÁN ILONA

Pintean Cornel Stelian

SÁRKÁNY LAJOS

HOLLÓ KINGA  DIÓSZEGI FERENC

Ferencz Vilmos

OLGA BIRZEANU

PINTEA CORNEL

7FŐ

 

8. OSZTÁLY

GYŐRI ZOLTÁN

SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ

MONOK SÁNDOR

NAGY GIZELLA

GURBAI JÁNOSNÉ   BUKÁNÉ MAROSÁN ILONA

SÁRKÁNY LAJOS

HOLLÓ KINGA  DIÓSZEGI FERENC

Ferencz Vilmos

OLGA BIRZEANU

PINTEA CORNEL

13 FŐ

2. KÖRÖSSZAKÁLI TAGÓVODA

002

 

 

KISCSOPORT

RÉSZBENOSZTOTT NAGYCSOPORT

PÁLFI SÁNDORNÉ

BERKÉNÉ MONOK IRÉN

KOVÁCSNÉ MAJOROS ILONA

32 fő

 

 

 

3. BEDŐ TAGISKOLA

003

1 ÖSSZEVONT OSZTÁLY

NAGY GÁBORNÉ

 

5FŐ

 

4. BEDŐI TAGÓVODA

004

1 CSOPORT

KAKÓCZ ZSOLTNÉ

LEÓ TIBORNÉ

14FŐ

 

6. KÖRÖSNAGYHARSÁNYI TAGÓVODA

011

1 CSOPORT

GYŐRINÉ MOKRÁN ILONA

Oláhné Juhász Erzsébet

 

10FŐ

KÉTNYELVŰSÉG:

ROMÁN ÓRA( 5 ÓRA/HÉT- )

ROMÁN NÉPISMERET ( 1 ÓRA/HÉT)

RAJZ ( 1 ÓRA/HÉT 1-8. OSZTÁLY )

TECHNIKA ( 1 ÓRA/HÉT 1-8. OSZTÁLY)

INFORMATIKA( 1 ÓRA/ HÉT 4-8. OSZTÁLY)

ÉNEK( 1 ÓRA/HÉT 1-8. OSZTÁLY)

TESTNEVELÉS ( 5 ÓRA/HÉT )

TERMÉSZETISMERET ( 5-6.OSZTÁLY 2 ÓRA/HÉT)

KÉMIA ( 1 ,5 ÓRA/HÉT 7-8. OSZTÁLY)

FÖLDRAJZ ( 1,5 ÓRA/ HÉT 7-8. OSZTÁLY)

OSZTÁLYFŐNÖKI ( 1 ÓRA/HÉT 7-8. OSZTÁLY)

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

a 2016/2017. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a)b)p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakgimnáziumokra,

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középiskola],

ae) a szakiskolákra és készségfejlesztő speciális szakiskolákra [a továbbiakban az ac)-ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)-ae) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

af) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)-af) pont alattiak együtt: iskola],

ag) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,

ah) a kollégiumokra,

ai) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

g) a pedagógusokra,

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2017. május 4.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2017. május 19.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2017. május 26.,

d) szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2017. január 6.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2017. június 2.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2017/2018. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2016-2017. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2016/2017. tanévre 2016. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

6. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

(2) A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2016. november 18-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésébenmeghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, amely azt 2018. április 27-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

(7) A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2017. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

13. § A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén hatályát veszti.

 

Az iskola a tanítási év kezdő es befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő es befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A rendelet részletesen taglalja a vizsgák rendjét, továbbá a tanulmányi versenyekjegyzékét, megszervezésük szabályait és feltételeit.
Szól, az országos mérésekről, értékelésről és szakmai ellenőrzésről, valamint az országos mérés és értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint –határokról.  

Intézményi együttműködések:

- MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

- KÖRÖSSZAKÁLI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

- KÖRÖSSZAKÁLI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

- MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

- KÖRÖSSZAKÁLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

- GYERMEK-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

- KÖRÖSSZAKÁLI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

- KÖRÖSSZAKÁLI ORTODOX EGYHÁZ

- IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY

- IDŐSEK KLUBJA KÖRÖSSZAKÁL

- KÖRÖSSZAKÁLI SPORTEGYESÜLET

- KÖRÖSSZAKÁLI HORGÁSZ EGYESÜLET

- KÖRÖSSZAKÁLI CIGÁNY DEMOKRATIKUS EGYESÜLET

- KÖRÖSNAGYHARSÁNYÉRT EGYESÜLET

- BEDŐI ISKOLAI ALAPÍTVÁNY

- BEDŐI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

- KÖRÖSNAGYHARSÁNYI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

- BIHARI GYEREKESÉLY IRODA

- ORVOSI - VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

- BARÓT VÁROS ISKOLÁJA

- OLASZLISZKA TELEPÜLÉS